Reklamace

Záruční a reklamační podmínky

Prodávající je firma ANTIKFOTO s.r.o., Mendlovo náměstí 618/17, 603 00 Brno, IČ:26941104

Kupující (Spotřebitel) je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat nás. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.
Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info (nebo poštou na adresu provozovny.

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití přístroje v rozporu s návodem k obsluze nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V tomto případě je zboží odesláno příslušnému autorizovanému servisu, který posoudí vadu a rozhodne, zda dojde k výměně zboží či jeho opravě (vzhledem k povaze závady). Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Výskyt vady po šestém  měsíci od prodeje

1) Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má spotřebitel na výběr z následujících možností:

-       Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící

-       Odstranění vady opravou věci

-       Poskytnutí přiměřené slevy

-       Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí spotřebitel při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

2) Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má spotřebitel na výběr z následujících možností:

-      Odstranění vady

-      Poskytnutí přiměřené slevy

 

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.
Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má spotřebitel v souladu s platnými zákony odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní, a to včetně obalu, veškerého příslušenství a dokladů. Pokud toto zboží nebude odpovídat podmínkám budeme zákazníkovi účtovat procentuální srážku z kupní ceny, jelikož toto zboží budeme prodávat jako používané se slevou.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zašlete e-mailem nebo přineste osobně na prodejnu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupní cena bude vrácena do 14 dnů od odstoupení.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

  • se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde kupující porušil jejich originální obal
  • pokud kupující nesplňuje definici spotřebitele tak, jak je specifikována v zákoně č. 89/ 2012 Sb., občanském zákoníku, resp. zákoně č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele (kupující je právnickou osobou či fizickou osobou podnikající - nákup na IČO atd.)

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok (mimo reklamační řízení) je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícím je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 15% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující (mimo reklamační řízení) žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 10% z prodejní ceny.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku může kupující stornovat telefonicky (+420602703813,+420543216323) případně emailem info@antikfoto.cz až do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

 Odstoupení od smlouvy může být zamítnuto v případě, že:

- Zboží bylo zakoupeno podnikatelem § 2 odst. 2) Obchodího zákoníku

- Vrácené zboží bylo použité

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení plnění, pokud takové již v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu poskytl.

Uplatnění reklamace

Zákazník "spotřebitel": Záruční doba výrobků je obvykle 24 měsíců. Existují výjimky, kdy je výrobcem poskytována záruka delší (např. Sigma 4 roky, Tamron po registraci 5 let atd.). O délce záruky vás rádi budeme informovat při nákupu konkrétního výrobku.

Pokud nám zboží budete posílat poštou nebo jinou spediční firmou, je nutné uvést na zásilce viditelné označení REKLAMACE.

Reklamační list musí obsahovat Vaše údaje, popis zboží, podrobný popis závady, datum a Váš podpis. Dále by měl obsahovat prohlášení, že s výrobkem nebylo manipulováno jinak, než jak je uvedeno v návodu k výrobku. Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo nebo e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit:

  • doklad o nákupu zboží (případně kopie)
  • záruční list, pokud byl prodejcem dodán
  • reklamační list, kde je uveden popis závady

Zboží musí být včetně veškerého dodaného příslušenství

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku (baterie, kabely, nabíječka, návody, CD-ROM, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originální obalu.

Žádáme tímto naše zákazníky,aby zasílali případné reklamace přímo autorizovaným servisům uvedených na záručních listech. Firma Antikfoto v případě, že zašlete zboží k nám, slouží jen jako zprostředkovatel. Přímým zasláním reklamovaného výrobku na autorizovaný servis výrazně zrchlíte vyřízení reklamace a zpětné doručení opraveného zboží k vám. Děkujeme za pochopení.

Pokud chcete reklamaci vyřizovat přes nás, zboží můžete dopravit osobně k nám do naší prodejny, kde odborníci vyloučí případné pochybnosti, které mohou vzniknout špatnou manipulací s výrobkem.

Opravené zboží Vám bude předáno  po telefonické dohodě na naší pobočce. Případné dotazy směřujte na tel.543216323 nebo 724 755 055

Zákazník "spotřebitel" - odtranění vady a vyrozumění o výsledku reklamace musí prodejce zajistit ve lhůtě 30 dní od podání reklamace.

V případě , že zboží reklamuje zákazník "podnikatel", určuje zákon prodejci k odstranění vady přiměřenou lhůtu. Více informací vám sdělí naši prodejci.

 

Neoprávněná reklamace

Pokud autorizovaný servis zjistí, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku, či poškozením výrobku pádem, či poškozením vodou nebo jinými vlivy, kterým se nesmí výrobek vystavovat, zákazník bude informován a po jeho písemném souhlasu s opravou bude výrobek na jeho náklady opraven ve stanovené lhůtě servisem. Pokud bude chtít zákazník zboží zaslat, bude hradit poštovné nebo dovozné spediční firmou.

Zboží je možné si vyzvednout i osobně buď v servisu nebo na naší provozovně - dle dohody.

Nebude-li servisem zjištěna závada oznámená zákazníkem, či půjde-li o závadu nespadající do záruky, může prodávající nebo servis požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování či opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů daného servisu.

 

Servis digitálních fotoaparátů i ostatní techniky pro nás smluvně zajišťují níže uvedené firmy.

Adresy autorizovaných servisů:

*CANON, SIGMA, METZ*

AWH servis
Vinohradská 100
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 720 122
e-mail: www.awh.cz
web: http://www.awh.cz/kontakt/kontaktni-formular/

 

*FUJIFILM*

FUJIFILM Europe GmbH
U nákladového nádraží 1949/2
130 00 Praha 3
e-mail: dcservice@fujifilm.cz
web: https://servis.fujifilm.cz

 

*MANFROTTO*

Stedis s.r.o.
tel.: +420 602 578 878
e-mail: info@stedis.cz
web: www.stedis.cz

 

*NIKON*

Společnost VSP Data a.s. je jediným autorizovaným servisním střediskem pro:

- kompletní řadu digitálních kompaktních fotoaparátů COOLPIX,
- kompletní řadu fotoaparátů řady Nikon 1 a všech objektivů 1 NIKKOR
- kompletní řadu digitálních zrcadlovek Nikon formátu DX (například celá řada D3xxx, D5xxx, D7xxx)
- kompletní řadu objektivů NIKKOR formátu DX (tj. všechny objektivy, které mají uvedeno DX v názvu)
- příslušenství k výše uvedené technice (vyjma všech zábleskových světel)

VSP Data, a.s. Service park Area
Průmyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí
tel.: +420 381 489 821
e-mail: nikonservis@vspdata.cz
web: www.vspdata.cz

Autorizované servisní středisko společnosti Nikon CEE GmbH, odštěpný závod se sídlem v Praze je oficiálním servisním střediskem pro pro kompletní řadu zrcadlovek Nikon formátu FX a jejich příslušenství, včetně všech objektivů formátu FX, všech zábleskových světel a veškerého sortimentu sportovní optiky (dalekohledy, puškohledy, dálkoměry, atd.).


Nikon CEE GmbH, odštěpný závod
K Radotínu 15
156 00 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika
tel: +420 230 230 100 fax: +420 230 230 101
e-mail: servis.cz@nikon.com / reklamace.cz@nikon.com
web: www.nikon.cz

 

*OLYMPUS*

Yusen Logistics (Czech) s.r.o.
c/o Cycleon / Olympus returns
Yusen - PointPark Prague D1, hall DCD
Kunice 308
251 63 Strančice

 Objednávka reklamačního svozu - OM SYSTEM servis

 

*PANASONIC*

Šindler - CZ s.r.o.
Vrchní 41
747 05 Opava
tel.: +420 553 613 286
e-mail: info@panasonic-sindler.cz
web: www.panasonic-sindler.cz

 

*GODOX*

Godox 
LASVA s.r.o.
Poděbradova 2888/21
301 00 Plzeň
web: https://www.godox.cz/kontakty

 

*PENTAX*

AWH servis
AWH SERVIS
Vinohradská 100, 130 00, Praha 3
tel.: +420 222 720 122
web: www.pentax.cz

 

*SAMYANG*

Focus Nordic - CZ
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
tel.: +420 604 582 550
mail: info@focusnordic.cz

 

*SONY*

Pro vyhledání nejbližšího autorizovaného servisu můžete použít stránku:

http://services.sony.cz/supportmvc/cs/repair

V Brně můžete využít servis:

Video klinik spol. s r.o.
Antonínská 4
602 00 Brno
tel.: +420 541 213 844 , +420 549 256  769
e-mail: servis@videoklinik.cz

 

*TOKINA*

Fotoservis
Arnošt Vítek
Nové Kopisty 24
412 01 Litoměřice

tel: + 420 724 115 973
e-mail: arnostvitek@raz-dva.cz

 

*TAMRON*

PENTA CZ s.r.o. je autorizovaným servisním střediskem Tamron pro Českou republiku a Slovensko, zajišťuje záruční i pozáruční servis výrobků Tamron, distribuovaných prostřednictvím oficiálního distributora, společností Penta CZ s.r.o.

Penta CZ s.r.o.
Antala Staška 1075/41a
140 00 Praha 4
tel.: +420 246 052 007
e-mail: tamron@penta.cz
web: www.tamron-objektivy.cz

 

*LOWEPRO, VELBON, JOBY, JUPIO*

Olympus Czech Group, s.r.o.
Servis OCS
Evropská 176
160 41 Praha 6
tel.: (+420) 800 167 777 (Po-Čt 9-18 hod, Pá 9-15,30 hod)
e-mail: info@olympus.cz
web: www.olympus.cz

 

*VANGUARD, STARBLITZ, APUTURE*

Agora DMT, a.s.
reklamace
Řípská 11c
627 00 Brno - Slatina
tel.: +420 515 913 808
e-mail: reklamace@agora.cz


100% zboží
z CZ distribuce
Nejlepší ceny
K vybraným produktům
slevové kupóny a dárky
Kamenné prodejny
2x v Brně
Jsme zkušení fotografové
Rádi vám poradíme!