Reklamace

Záruční a reklamační podmínky

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.


V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

 

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat nás. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.
Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info (nebo poštou na adresu provozovny.

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití přístroje v rozporu s návodem k obsluze nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat  dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Výskyt vady po šestém  měsíci od prodeje

1) Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má spotřebitel na výběr z následujících možností:

-       Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící

-       Odstranění vady opravou věci

-       Poskytnutí přiměřené slevy

-       Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí spotřebitel při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

2) Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má spotřebitel na výběr z následujících možností:

-      Odstranění vady

-      Poskytnutí přiměřené slevy

 

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.
Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má spotřebitel v souladu s platnými zákony odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní, a to včetně obalu, veškerého příslušenství a dokladů. Kupní cena bude vrácena do 14 dnů od odstoupení.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

  • se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde kupující porušil jejich originální obal
  • bylo zboží zakoupeno podnikatelem, a nebo právnickou osobou (postup dle Obchodního zákoníku)

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok (mimo reklamační řízení) je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícím je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 15% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující (mimo reklamační řízení) žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 10% z prodejní ceny.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku může kupující stornovat telefonicky (+420602703813,+420543216323) případně emailem info@antikfoto.cz až do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

 Odstoupení od smlouvy může být zamítnuto v případě, že:

- Zboží bylo zakoupeno podnikatelem § 2 odst. 2) Obchodího zákoníku

- Vrácené zboží bylo použité

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení plnění, pokud takové již v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu poskytl.

Uplatnění reklamace

Zákazník "spotřebitel": Záruční doba výrobků je obvykle 24 měsíců. Existují výjimky, kdy je výrobcem poskytována záruka delší (např. Sigma 4 roky, Tamron po registraci 5 let atd.). O délce záruky vás rádi budeme informovat při nákupu konkrétního výrobku.

Pokud nám zboží budete posílat poštou nebo jinou spediční firmou, je nutné uvést na zásilce viditelné označení REKLAMACE.

Reklamační list musí obsahovat Vaše údaje, popis zboží, podrobný popis závady, datum a Váš podpis. Dále by měl obsahovat prohlášení, že s výrobkem nebylo manipulováno jinak, než jak je uvedeno v návodu k výrobku. Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo nebo e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit:

  • doklad o nákupu zboží (případně kopie)
  • záruční list, pokud byl prodejcem dodán
  • reklamační list, kde je uveden popis závady

Zboží musí být včetně veškerého dodaného příslušenství

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku (baterie, kabely, nabíječka, návody, CD-ROM, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originální obalu.

Žádáme tímto naše zákazníky,aby zasílali případné reklamace přímo autorizovaným servisům uvedených na záručních listech.Firma Antikfoto v řípadě ,že zašlete zboží k nám slouží jen jako zprostředkovatel.Zrychlíte tím výrazně zpětné doručení opraveného zboží k vám.Děkujeme za pochopení.

Pokud chcete reklamaci vyřizovat přes nás, zboží můžete dopravit osobně k nám do naší prodejny, kde odborníci vyloučí případné pochybnosti, které mohou vzniknout špatnou manipulací s výrobkem.

Opravené zboží Vám bude předáno  po telefonické dohodě na naší pobočce. Případné dotazy směřujte na tel.543216323 nebo 724 755 055

Zákazník "spotřebitel" - odtranění vady a vyrozumění o výsledku reklamace musí prodejce zajistit ve lhůtě 30 dní od podání reklamace.

V případě , že zboží reklamuje zákazník "podnikatel", určuje zákon prodejci k odstranění vady přiměřenou lhůtu. Veškeré vztahy mezi prodejcem a podnikatelem upravuje Obchodní zákoník.

 

Neoprávněná reklamace

Pokud autorizovaný servis zjistí, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku, či poškozením výrobku pádem, či poškozením vodou nebo jinými vlivy, kterým se nesmí výrobek vystavovat, zákazník bude informován a po jeho písemném souhlasu s opravou bude výrobek na jeho náklady opraven ve stanovené lhůtě servisem. Pokud bude chtít zákazník zboží zaslat, bude hradit poštovné nebo dovozné spediční firmou.

Zboží je možné si vyzvednout i osobně buď v servisu nebo na naší provozovně - dle dohody.

Nebude-li servisem zjištěna závada oznámená zákazníkem, či půjde-li o závadu nespadající do záruky, může prodávající nebo servis požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování či opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů daného servisu.

 

Servis digitálních fotoaparátů i ostatní techniky pro nás smluvně zajišťují níže uvedené firmy.

Adresy autorizovaných servisů:

Canon, Fujifilm, Metz, Sigma
AWH Servis, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 721 525, fax: +420 222 720 122
otevírací doba: po - čt 9:00 - 18:00, pá 9:00 - 15:00

Nikon
Servisní středisko Nikon, K RAdotínu 15,156 00 Praha 5
tel.: +420 230 230 100

Olympus
Servisní středisko Olympus,Teličkova 29, Přerov 4 751 24
Tel +420 221 985 226, fax: + 420 221 985 505, email: fotoservis@olympus.cz

Panasonic
AVi servis, Křenová 42, Brno 60200
Tel +420 733 155 585, fax: + 420 543 255 188, avi.servis@iol.cz

Pentax
Foto-servis, Čes. Armády 16, Praha 16000

Samsung
Servis fotoaparátů Samsung, Svatoplukova 47, 79601 Prostějov
Tel. +420 588 000 146, e-mail: servis@samsungcamera.cz
Otevírací doba: Po-Pá: 8:00-16:00

Sony
Servis Sony, V Parku 2309/6, 140 00 Praha 4 - Chodov
tel.: +420 222 864 199, fax: +420 222 864 100

Tokina
Foto servis Antnín Vítek, Nové Kopisty 24, Litoměřice 41201
tel.: +420 416 535 232, fax: +420 416 535 232, GSM: +420 724 115 973 E-mail: arnostvitek@raz-dva.cz

Tamron
FOTOTRADE s.r.o. ,servisní středisko Tamron
Antala Staška 1859/34 140 00  Praha 4   tel.: 246 052 007

Velbon, LowePro
OLYMPUS C&S Servis Foto
Evropská 176, 160 41 Praha 6
Tel: +420 221 985 226, e-mail: fotoservis@olympus.cz
Otevírací doba: Po-Pá: 8:30-17:00

V případě, že potřebujete provést reklamaci zboží jiné značky, prosíme kontaktujte nás, viz. výše uvedené možnosti.

100% zboží
z CZ distribuce
Nejlepší ceny
K vybraným produktům
slevové kupóny a dárky
Kamenné prodejny
2x v Brně
Jsme zkušení fotografové
Rádi vám poradíme!